X

Beknopt overzicht ringgegevens


In totaal zijn er in de periode 1952-2012 115.586 eenden geringd. 

Jaarlijks schommelt het aantal geringde eenden flink, waarbij de flinke aantallen tussen 1957/58 en 1961/62 opvallen. In deze jaren zijn veel vogels geringd. Dit hangt samen met de verwerving van een aantal kooien door Staatsbosbeheer en waar vanaf dat moment gevangen werd om te ringen. Die periode kan op basis van algemene (zij het fragmentarisch beschikbaar) vangstgegevens, ook aangemerkt worden als een voor de eendenkooien goede periode, zowel voor de wilde eend als voor een aantal andere soorten. Vooral op eendenkooi De Sompen te Haarsteeg zijn in die periode grote aantallen gevangen vogels geringd.

De piek in de periode ’87-’95 is te verklaren doordat een zestal kooikers van Natuurmonumenten in het bezit kwamen van een ringvergunning. Vooral op de Nieuwe Kooi te Vught zijn in die periode grote aantallen eenden geringd. Vanaf halverwege de jaren negentig zien we een lichte daling en het jaarlijks geringde aantal eenden zelden nog boven de 1500 uitkwam. Uit de vangstregistratie van de Kooikersvereniging blijkt dat vanaf die periode de vangsten structureel zijn afgenomen. Deze trend is blijven doorzetten, al blijkt de daling momenteel wel te stabiliseren. Vanaf de winter van 2007/2008 zien we, waarschijnlijk onder invloed van de inspanningen van de WREN, een stijging in de aantallen. Omdat vangstgegevens en gegevens over de vangstinspanning slechts fragmentarisch zijn verzameld kan helaas weinig over de oorzaken van de aantalsontwikkeling worden gezegd. Wel is bekend dat vanaf 1962 amper wilde eenden werden geringd omdat men toen vond dat er genoeg over deze soort bekend was. We zien daardoor dat deze soort tot in de jaren negentig amper nog geringd werd. Desondanks zijn er toch enkele interessante verlopen te zien die overeenkomen met in de literatuur geconstateerde veranderingen. Zo werd zomertaling in de jaren zestig en begin jaren zeventig regelmatig in aardige aantallen geringd. Daarna zien we jaarlijks slechts lage aantallen.

Hoewel nogmaals de vangstinspanningen niet bekend zijn, is deze afname in lijn met de afname van de soort in Nederland en lijkt het beeld parallel te lopen met de populatieontwikkeling. Wintertaling werd relatief veel gevangen in de jaren zeventig en tachtig. Heel mooi is ook de parallelle ontwikkeling van de smient te zien: die is geheel in de lijn van de trendontwikkeling van deze soort bij de watervogeltellingen in Nederland.

 

 


Secretariaat Kooikersvereniging

Dhr. D. N. Kooiker

Marshoekersteeg 7

7722KP Dalfsen

kooikersvereniging@gmail.com

 

 

 

© 2024 Kooikersvereniging

powered by Natuurlijk !