X

Aanvullend onderzoekNaast het ringwerk kunnen eendenkooien ook veel andere informatie genereren. Daarvoor is het eveneens van belang zaken gestandaardiseerd vast te leggen. Kooikers kunnen bijdragen aan lopende onderzoeken. Zo zouden broedvogelinventarisaties kunnen worden uitgevoerd in het kader van het Sovon Meetnet Broedvogels. Ook kunnen kooikers door gestandaardiseerde tellingen meedoen met het Meetnet watervogels van Sovon. Verder valt ook te denken aan vaste broedkorfinventarisaties en pullentellingen (jonge eenden). Hieruit wordt informatie verkregen over broedsucces en reproductie in Nederland. Kooibos en kooiplas kunnen ook benut worden voor landelijk of lokaal onderzoek naar de biodiversiteit.


Rol werkgroep Ringwerk Eendenkooien Nederland


Het moge inmiddels duidelijk zijn dat het van groot wetenschappelijk belang is dat er ringwerk in eendenkooien wordt uitgevoerd en wordt gecontinueerd, ook al is dit tot op heden niet op gestructureerde basis gebeurd. De voorstellen die hier gedaan zijn om het ringonderzoek structureler aan te pakken kunnen in eerste instantie het beste worden gecoördineerd door de Werkgroep Ringwerk Eendenkooien Nederland (WREN) als overkoepelende organisatie van de Eendenkooi Stichting en de Kooikersvereniging. Daarnaast dient ook het Vogeltrekstation hierbij nauw betrokken te blijven omdat zij de expertise in huis heeft deze informatie te analyseren. WREN vervult nu een stimulerende rol met betrekking tot het ringwerk door kooikers. Van daaruit worden deze zaken uitstekend begeleid en gecoördineerd. Het is gewenst dat eendenkooien meer monitoring gaan uitvoeren en dat de belangenorganisaties hieraan samen met Sovon en Vogeltrekstation sturing geven op onder meer watervogeltellingen op de kooiplas en binnen de afpalingscirkel, biometrisch onderzoek, broedkorfinventarisaties en pullentellingen en broedsucces.


Samenwerking met vogelinstituten


De WREN heeft de belangrijke rol als verbindende organisatie tussen het ringwerk op eendenkooien als blijvend ringproject bij het Vogeltrekstation en andere onderzoeksinstituten. Het ringwerk in eendenkooien dient zoveel als mogelijk op gestandaardiseerde wijze te worden uitgevoerd en de gegevens dienen ondergebracht te worden in de ringdatabase van het Vogeltrekstation. De WREN blijft naast het standaardiseren van het ringwerk ook actief met het aansluiten bij nieuwe onderzoeksprojecten zodat er een ideale aansluiting of inbedding plaatsvindt bij wetenschappelijk onderzoek. Met meer middelen en een bewustere keuze van onderzoeksdoelen en vanzelfsprekend ook een maatschappelijke relevantie. Van groot belang hierbij is dat de specifieke kennis van kooikers behouden blijft en wordt doorgegeven aan nieuwe generaties.


Vangstcijfers


Om een goed inzicht te krijgen in de aantalsontwikkeling is het van belang dat naast de ringgegevens ook de gevangen aantallen goed worden vastgelegd. Dat betekent dat niet alleen de gevangen aantallen goed en gestandaardiseerd dienen te worden vastgelegd, maar ook de vangstomstandigheden, datum, tijdstip en het weer (temperatuur, bewolking, neerslag, wind, windrichting, aanwezigheid ijs en/of sneeuw). Het blijven uitzetten door de Kooikersvereniging van een dergelijke vangstcijferenquête is van groot belang opdat ook deze reeks aan gegevens aan waarde wint en er altijd actuele informatie voorhanden is. Het deelnamepercentage onder de kooikers dient te worden vergroot en deelname gestimuleerd. Om het vastleggen van dergelijke gegevens te stimuleren is het goed dat de WREN jaarlijks een ring- en vangstverslag opstelt.


Verbreding op Europees niveau


Het mooiste toekomstscenario zou zijn wanneer het ringwerk in de Nederlandse eendenkooien integraal onderdeel gaat vormen van internationaal ringwerk. De WREN zou internationale contacten moeten aangaan en het ringprogramma zou de standaardmethode af moeten stemmen met buitenlandse eendenkooien. Hierdoor ontwikkelt zich een internationaal netwerk van eendenkooiliefhebbers, kooikers, ringers en wetenschappers die eendenkooien benutten als onderzoeksterrein waardoor zijzelf en anderen plezier hebben van het kooibedrijf.

 


Secretariaat Kooikersvereniging

Dhr. D. N. Kooiker

Marshoekersteeg 7

7722KP Dalfsen

kooikersvereniging@gmail.com

 

 

 

© 2024 Kooikersvereniging

powered by Natuurlijk !