X

Kongsi van de Eendenkooi viert herstel 24 kooien bij de Hel

Open dagen goed bezocht

Met het vrijlaten van twee eenden, die eerder op de dag door kooiker Piet Klaas Inia waren gevangen, gaven gedeputeerden Klaas Kielstra en Henk Staghouwer in de Eendenkooi Opperwird bij Hallum op 6 oktober het officiële eindsignaal voor het project de Kongsi van de Eendenkooi. De afgelopen vier jaar werkte de Kongsi aan een toekomst voor 24 eendenkooien in het waddengebied. Tijdens de Open Monumentendag op 8 en 9 september konden bezoekers in meer dan tien kooien het voorlopige resultaat bewonderen. Enkele honderden mensen namen een kijkje achter de schermen.

De komende maanden worden in een aantal van de eendenkooien die zijn aangesloten bij de Kongsi van de Eendenkooi de laatste puntjes op de i gezet. Maar het meeste werk is verzet. Van 27 kooien is de biografie vastgelegd en 24 kooien zijn hersteld. Daarnaast is er een lesprogramma voor de groepen 7 en 8 in het basisonderwijs ontwikkeld en een cursus onderhoud en gastheerschap voor vrijwilligers. Reden genoeg om stil te staan bij de resultaten en het publiek uit te nodigen om er kennis van te komen nemen.

fotoReginaofficiëleo...

Tentoonstelling
Het eerste deed de Kongsi met alle projectpartners en financiers - naast het Waddenfonds droegen ook de drie waddenprovincies bij - met een excursie naar de eendenkooi Opperwird, beter bekend als de kooi Bij de Hel. De excursie begon in het Natuurmuseum Fryslân, waar een tentoonstelling is ingericht met luchtfoto’s van de deelnemende kooien. Deze tentoonstelling is ook de komende maanden nog te zien. In deze bijzondere ambiance lichtte Kielstra toe waarom het Waddenfonds en provincie Fryslân het project het ondersteunen waard vonden. De gedeputeerde benadrukte het belang van een mooi landschap. Fryslân is nog altijd de mooiste provincie, dat wil zij volgens hem blijven. Een project als de Kongsi van de Eendenkooi draagt daaraan bij.

Eigenaar Homme Tjeerdsma van de kooi Opperwird bleek een uitstekende ambassadeur van die boodschap. Met trots, enthousiasme en humor deed hij de bezoekers de geschiedenis van de kooi uit de doeken. Ook vertelde hij hoe belangrijk de Kongsi van de Eendenkooi is voor het behoud van de resterende kooien in het waddengebied en hoe blij hij was met het resultaat van de werkzaamheden in zijn kooi. Niet eerder had die er volgens hem zo mooi bijgelegen.

Blijvend mooi
Voordat de bezoekers een slag door de kooi maakten, voegde Staghouwer zich bij het gezelschap. Net als zijn Friese collega legde hij uit waarom zijn provincie besloten had de Kongsi financieel te ondersteunen. In een eendenkooi komen natuur, landschap en cultuurhistorie volgens hem bij elkaar. Ze vertellen iets over hoe mensen vroeger in het waddengebied overleefden en hoe het landschap vorm kreeg. Dat is belangrijk om te behouden. Na zijn woorden, het vrijlaten van twee eenden en een kooikersslokje leidden Tjeerdsma en Inia hun gasten rond door de opgeknapte kooi. De vraag of de kooi over vijf jaar nog in dezelfde conditie is, leverde Staghouwer een nieuwe uitnodiging voor 2023 op. Al vond de kooiker dat de kooi voorlopig wel genoeg ‘verstoord’ was door bezoekers van de Kongsi.

fotoReginaofficiëleo...

Open dagen
Om het publiek te laten zien wat er de afgelopen jaren is gebeurd, waren elf herstelde kooien tijdens Open Monumentendag geopend voor bezoekers. Veel mensen maakten gebruik van de mogelijkheid om een eendenkooi van binnen te bekijken. Zo bezochten zo’n driehonderd mensen op zondag de Buismankoai bij Piaam en een dag eerder ontvingen de Kooi bij Spang op Texel ruim honderd en de kooiplaats op Schiermonnikoog 142 bezoekers. In de Groninger kooien was het iets minder druk. Een aantal waddenkooien zal ook in de toekomst te bezoeken blijven. Houd deze website dus goed in de gaten, voor meer nieuws over excursies en open dagen.

 

 

Contactgegevens:

Voor meer informatie over de Kongsi van de Eendenkooi kunt u contact opnemen met 
Landschapsbeheer Friesland

Commissieweg 15
9244 GB  Beetsterzwaag
0512 38 38 00
info@landschapsbeheerfriesland.nl

 

 

© 2018 Kongsi
powered by
Natuurlijk !

 


privacybeleid
gebruikersovereenkomst


De Kongsi van de Eendenkooi wordt mogelijk gemaakt door het Waddenfonds en de provincies Fryslân, Noord-Holland en Groningen.